ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Για την επιχορήγηση οικονομικής δραστηριότητας και για τη δημιουργία τουλάχιστον 1 θέσης εργασίας. H δράση στοχεύει στη δημιουργία/ ενίσχυση παραγωγικών εγχειρημάτων αυτοδιαχείρισης και της συλλογικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στη μείωση της ανεργίας κυρίως ευάλωτων και ειδικών ομάδων του πληθυσμού, στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων.

Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια φορέων ΚΑΛΟ επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 50.000€ έως 100.000€. Η ένταξη των επενδυτικών έργων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου μετά από εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ.

Σε ποιούς Απευθύνεται

Νομικά πρόσωπα τα οποία αποτελούν φορέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016.

Περίοδος Υποβολής

Από 2/2/2021 έως 22/4/2021 (έως 15:00)

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Επιχορήγηση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Τι χρηματοδοτείται

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες στη σελ. 23 της Πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός

€ 1.000.000

Όροι και προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στη σελ. 16 της Πρόσκλησης. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός

β. 93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στη σελ. 16 της Πρόσκλησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000€ έως 100.000€.

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα;