ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.a.2.2 “ Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020» με ποσοστό ενίσχυσης 60%.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ίδρυσης ή/και του εκσυγχρονισμού νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών , που προκύπτει από σχετική πριμοδότηση στα κριτήρια αξιολόγησης σε αυτές που στοχεύουν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους και να αναπτυχθούν μέσω της επένδυσης τους στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς όμως να αποκλείονται και οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν / εκσυγχρονιστούν και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της παρούσας.

Διακαιούχοι

 1. Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, με μία από τις νομικές μορφές που περιγράφονται στη συνέχεια, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) περιλαμβάνονται στους οριζόμενους στο Παράρτημα VΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.

  Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, επιλέξιμοι φορείς, που δύναται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στην παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΝέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις

  – Β.1 Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

  – Β.2 Υπό σύσταση επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου και πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

  Δικαίωμα υποβολής έχουν :

  α) νομικά πρόσωπα ή

  β) φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους1 κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, και τα οποία πρόκειται να ιδρύσουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ όπως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής (Παράρτημα IV).

Προυπολογισμός Δράσης

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 9.500.000,00 € εκ των οποίων 5.500.000,00€ αφορούν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων και 4.000.000,00€ χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας. Στην περίπτωση μη κάλυψης του προϋπολογισμού μίας εκ των δύο κατηγοριών είναι δυνατή η μεταφορά του αδιάθετου προϋπολογισμού στην άλλη κατηγορία.

Η χρηματοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) .

 

Ημερομηνίες Υποβολής Προτάσεων

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα απο 08/10/2020 και ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 23/02/2021 ώρα 15:00.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών της παρούσας πρόσκλησης ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης διαμορφώνονται ως εξής:

table

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός Έργων - Διάρκεια Υλοποίησης

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια διάρκειας έως 24 μηνών συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 10.000€ έως 330.000€ .

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα;