ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – INTERREG

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των χωρικών συνεργασιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ως βασική επιλογή της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης υλοποιείται η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ) σε επίπεδο Κρατών Μελών με τη συμμετοχή γειτονικών περιοχών εκτός ΕΕ. Τα Προγράμματα ΕΕΣ στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα εστιάζονται στις επενδύσεις που δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη.
Ανάλογα με τη γεωγραφική θέση των συμμετεχουσών χωρών τα Προγράμματα ΕΕΣ διαμορφώνονται ως εξής με τους αντίστοιχους στρατηγικούς τομείς συνεργασίας:

Διακρατικά Προγράμματα

Αδριατικής – Ιονίου

Μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της «μπλε οικονομίας»
– Διασύνδεση περιοχών
– Προστασία και βελτίωση ποιότητας της βιοποικιλότητας
– Βιώσιμη περιφερειακή πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη

MED

– Τουρισμός
–  Ναυτιλία
– Μεσογειακά προϊόντα (κυρίως διατροφής)
– Κλιματική Αλλαγή

Balkan Mediterranean (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος, Αλβανία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας)

– Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
– Περιβάλλον

Διαπεριφερειακά Προγράμματα

Interreg Europe

– Καινοτομία, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη
– Ανταγωνιστικότητα ΜΜΕ
– Χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

Δίκτυο URBACT – URBACT III

Το URBACT III είναι ουσιαστικά η τρίτη περίοδος ενός ευρωπαϊκού προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας που χρηματοδοτείται από κοινού το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), καθώς και από τα κράτη μέλη. Θα διαρκέσει καθ’ όλη την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Επιλέξιμοι φορείς είναι μόνο δήμοι και σκοπός του είναι να λειτουργήσει ως ένα πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Κύριοι στόχοι του Προγράμματος είναι:
– Η Ανάπτυξη Ικανοτήτων
– Ο Σχεδιασμός & Υλοποίηση Πολιτικής
– Η Διαμόρφωση και Ανταλλαγή γνώσεων

Διμερή Διασυνοριακά Προγράμματα

Ελλάδα – Βουλγαρία

– Ανταγωνιστική και καινοτόμος διασυνοριακή περιοχή
– Βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή
–  Καλύτερα διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή
–  Διασυνοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς

Ελλάδα – Κύπρος

– Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή
– Αποδοτική χρήση ενέργειας & Βιώσιμες μεταφορές
– Διατήρηση & Προστασία του περιβάλλοντος & Πρόληψη κινδύνων

Ελλάδα – Ιταλία

– Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα
– Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση
– Πολυτροπικό βιώσιμο σύστημα μεταφορών

Ελλάδα – Αλβανία IPA II CBC

– Προώθηση του Περιβάλλοντος, βιώσιμες μεταφορές και δημόσιες υποδομές
– Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας IPA II CBC

– Ανάπτυξη και υποστήριξη της τοπικής οικονομίας
– Προστασία του περιβάλλοντος/ των μεταφορών

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα;