ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΟΦΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ “ELEVATE GREECE” ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα « Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας Covid-19 » στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Βασικός στόχος η ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη των εξόδων τους.

Περίοδος Υποβολής

Μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2021.

Δικαιούχοι Δράσης

ΜμΕ Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” και
υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ μέχρι και 30.6.2021
• λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια
• έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020
• είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις
• άθροισμα των εξόδων Κεφαλαίου Κίνησης 2019 ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000€
• συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα
• δεν χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης
• ο τομέας καινοτομίας της είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3

Επενδυτικά Σχέδια & Ενίσχυση

Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 60.000.000 € . Η δράση συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Επιδοτούνται σχέδια από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ.

Το ποσό επιχορήγησης είναι τουλάχιστον 50% των εξόδων του 2019 :
Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από το άθροισμα:
● των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης,
● των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης,
● του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους,
● Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα;