Στήριξη της Παραγωγής Οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα

Στήριξη της Παραγωγής Οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα

Στόχος: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων
Δυνητικοί Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Συνολικός προϋπολογισμός: €100 εκατ.
Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: Γ’ τρίμηνο 2023