ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ

Ανακοινώθηκε η Δράση «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020, με ποσοστό ενίσχυσης έως και 65%.

Η Δράση έχει ως βασικό στόχο την παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που αναδύονται μέσω της εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Πιο αναλυτικά, η δράση περιλαμβάνει τρεις (3) διακριτές επιλογές – στόχους :

α) Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός.

β) Ψηφιακή Βιομηχανία.

γ) Ενεργειακή Αποτελεσματικότητα.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις για αρχική επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με:

 • τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης τη διαφοροποίηση της παραγωγής για νέα προϊόντα υφιστάμενης εγκατάστασης που δεν έχουν παραχθεί άλλη φορά στην εγκατάσταση
 • τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης
 • απόκτηση των στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει εάν δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν έχει σχέση με τον πωλητή, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα δραστηριότητα που θα ασκείται με τη χρήση των αποκτηθέντων στοιχείων ενεργητικού δεν είναι ίδια ή παρεμφερής με εκείνη που ασκούνταν στην επιχειρηματική εγκατάσταση πριν την αγορά

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι παρακάτω φορείς:

 • Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσειςπου ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 (δύο) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως και 31/12/2019 όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία και αιτούνται χρηματοδότηση στην παρούσα Δράση.
 • Νέες μικρομεσαίες επιχειρήσειςπου ασκούν οικονομική δραστηριότητα και έχουν κλείσει λιγότερες από 2 (δύο) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως και 31/12/2019 όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία και αιτούνται χρηματοδότηση στην παρούσα Δράση.
 • Υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσειςπου ενισχύονται σύμφωνα με τον κανονισμό De minimis Καν. ΕΕ 1407/2013: Οι επιχειρήσεις που πρόκειται να συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου και πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης και αιτούνται χρηματοδότηση στην παρούσα Δράση.

Προϋπολογισμός Δράσης

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 10.000.000,00€.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανέμεται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

 • 70% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις
 • 30% για τις νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις

Εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού από μια κατηγορία επιχειρήσεων, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες. Επίσης υπάρχει ειδική κατά προτεραιότητα κατανομή του προϋπολογισμού σύμφωνα και με την παραπάνω ποσόστωση ανά κατηγορία επιχειρήσεων για τις επιχειρήσεις, που δηλώνουν και διαπιστώνεται η συμβατότητά τους με εγκεκριμένες στρατηγικές ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων και σύμφωνα με την παραπάνω κατανομή ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

 • ΟΧΕ ευρύτερης περιοχής του Άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας: 586.000 €
 • ΟΧΕ περιοχής Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού: 586.000 €
 • ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ: 1.171.000€
 • ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: 586.000 €

Ημερομηνίες Υποβολής Προτάσεων

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 06/10/2020 και ώρα 13:00 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 17/02/2021 και ώρα 15:00 (Παράταση).

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών της παρούσας πρόσκλησης ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης διαμορφώνονται ως εξής:

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Αυτό δεν εμποδίζει την αντικατάσταση μονάδας ή εξοπλισμού που κατέστησαν παρωχημένα ή υπέστησαν βλάβες κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή κατά την ανωτέρω ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος από το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης της πράξης.

Επιπλέον
περιορισμοί

Προϋπολογισμός Έργων – Διάρκεια Υλοποίησης)

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται :

 1. από20.000,00€ έως 300.000,00€για τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 1407/2013
 2. από 20.000,00€ έως 1.000.000,00€για τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 651/2014

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ιδιωτική συμμετοχή.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, είναι έως 2 έτη από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης ένταξης .

 

Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα;