Τα “SOS” των ηλεκτρονικών βιβλίων – τιμολογίων

Τα “SOS” των ηλεκτρονικών βιβλίων – τιμολογίων

Έχει ξεκινήσει σε πιλοτική μορφή η διαβίβαση στο Τaxisnet των δεδομένων έκδοσης φορολογικών στοιχείων από τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Για την εφαρμογή myDATA ο λόγος, η οποία στοχεύει στο να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή μέσω του περιορισμού της έκδοσης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, αλλά και να μειώσει το διοικητικό κόστος των επιχειρήσεων για την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας. Η εφαρμογή προσφέρεται για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, καθώς και για τους επαγγελματίες, και θα καταστεί υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2021. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω του Τaxisnet (aade.gr).

 1. Πώς αντιμετωπίζονται οι λοιπές επιβαρύνσεις πλην ΦΠΑ στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
  Σχετικά με τις επιβαρύνσεις πλην ΦΠΑ (παρακρατούμενοι, λοιποί φόροι, χαρτόσημο, τέλη, κρατήσεις), παρότι δεν αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο του τιμολογίου με βάση τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, είναι υποχρεωτική η διαβίβασή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, σύμφωνα με την Α. 1138/2020.
 2. Ποιος έχει την υποχρέωση να διαβιβάζει τα παραπάνω δεδομένα;
  Σύμφωνα με την Α. 1138/2020, ο Εκδότης.
 3. Ποια είναι η υποχρέωση του Λήπτη σχετικά με τους παρακρατούμενους φόρους;
  Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του Εκδότη να διαβιβάζει τα παραπάνω δεδομένα, υφίσταται η υποχρέωση στον Λήπτη ως προς την παρακράτηση αυτών και την υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης παρακρατούμενων.
 4. Τι περιλαμβάνουν οι κρατήσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και γιατί δεν έχουν λίστα τιμών;
  Οι κρατήσεις περιλαμβάνουν όλες τις περιπτώσεις επιβαρύνσεων που αφορούν τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου και στην πρώτη φάση λειτουργίας δεν έχουν λίστα τιμών. Σε επόμενη φάση, και όταν οι λίστες τιμών δοθούν από τον αντίστοιχο φορέα, θα δίνονται προς επιλογή για να τις διαβιβάζει διακριτά ο Εκδότης. Στην παρούσα φάση αρκεί η διαβίβαση του συνολικού ποσού.
 5. Πώς χαρακτηρίζονται οι αναγραφόμενες αξίες εσόδων και εξόδων στα παραστατικά, που δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
  Σε όλες τις περιπτώσεις που στα παραστατικά αναγράφονται αξίες που δεν επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της επιχείρησης χαρακτηρίζονται με 1.95 “Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων” από τον Εκδότη και 2.95 “Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων” από τον Λήπτη.
 6. Οι Φορολογικοί Αντιπρόσωποι με ΑΦΜ-ΦΠΑ Ελλάδας υποχρεούνται σε διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
  Οι Φορολογικοί Αντιπρόσωποι με ΑΦΜ-ΦΠΑ Ελλάδας στην πρώτη φάση λειτουργίας της πλατφόρμας, και σύμφωνα με το άρθρο 2 της Α. 1138/2020, δεν είναι υπόχρεοι να διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.
 7. Οι εταιρείες του Α.Ν. 89/1967 (ναυτιλιακές) υποχρεούνται σε διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
  Οι εταιρείες του Α.Ν. 89/1967, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Α. 1138/2020, είναι υπόχρεες να διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.
 8. Οι εταιρείες οι οποίες βρίσκονται υπό καθεστώς εκκαθάρισης υποχρεούνται σε διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA;
  Οι εταιρείες οι οποίες βρίσκονται υπό καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Α. 1138/2020, είναι υπόχρεες να διαβιβάζουν δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.
 9. Ποια επιχείρηση θεωρείται μηχανογραφημένη για σκοπούς ψηφιακής πλατφόρμας myDATA;
  Μηχανογραφημένη επιχείρηση για σκοπούς διασύνδεσης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA θεωρείται εκείνη που το λογισμικό της πληροί τις προδιαγραφές που αναρτώνται στο site της ΑΑΔΕ, http://www.aade.gr/mydata.
 10. Ποια επιχείρηση θεωρείται χειρόγραφη για σκοπούς ψηφιακής πλατφόρμας myDATA;
  Χειρόγραφη επιχείρηση για σκοπούς διασύνδεσης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA θεωρείται εκείνη που το λογισμικό της δεν πληροί τις προδιαγραφές που αναρτώνται στο site της ΑΑΔΕ, http://www.aade.gr/mydata, καθώς επίσης και οι περιπτώσεις χειρόγραφης τήρησης και έκδοσης λογιστικών αρχείων (βιβλίων – στοιχείων).
 11. Πώς διαβιβάζονται τα δεδομένα στην περίπτωση αυτοτιμολόγησης;
  Στην περίπτωση αυτοτιμολόγησης την υποχρέωση διαβίβασης σύνοψης έχει πάντα ο λήπτης αγαθών-υπηρεσιών, που στην προκειμένη περίπτωση λειτουργεί ως Εκδότης και διαβιβάζει και χαρακτηρισμούς συναλλαγών εξόδων. Η οντότητα Λήπτης (πωλητής αγαθών-υπηρεσιών) διαβιβάζει μόνο χαρακτηρισμούς εσόδων.
 12. Ποια η διαφορά του τίτλου κτήσης με την αυτοτιμολόγηση;
  Η περίπτωση της αυτοτιμολόγησης αφορά συναλλαγές μεταξύ υπόχρεων οντοτήτων που γίνεται κατόπιν συμφωνίας, ενώ η περίπτωση τίτλου κτήσης αφορά συναλλαγές είτε με μη υπόχρεους στον Ν. 4308/2014 (ιδιώτες) είτε με υπόχρεες οντότητες αρνούμενες στην έκδοση παραστατικών.
 13. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για σκοπούς ψηφιακής πλατφόρμας myDATA για το 2020;
  Για το 2020 οι επιχειρήσεις μπορούν να διαβιβάσουν δεδομένα μόνο του τελευταίου τριμήνου (Οκτώβριος-Δεκέμβριος). Η υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων όλου του 2020 θα παραμείνει μόνο για τις επιχειρήσεις που θα λάβουν τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου για το έτος αυτό. Η διαβίβαση των παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA καθίσταται υποχρεωτική από 1/1/2021. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται από 1/1/2020 είναι σε κάθε περίπτωση πραγματικές συναλλαγές. Εάν η επιχείρηση επιλέξει να διαβιβάσει υποθετικά σενάρια συναλλαγής, επιλέγει σε κάθε περίπτωση τη δοκιμαστική (test) έκδοση του myDATA REST API.
 14. Θα υποβληθούν ΜΥΦ για το ημερολογιακό έτος 2020;
  Ναι.
 15. Ποιους αφορά η εγγραφή στο myDATA REST API;
  Η εγγραφή στο myDATA REST API γίνεται μέσω της πλατφόρμας myDATA και αφορά τους Λογιστές που έχουν λογιστικό πρόγραμμα (ERP), καθώς και τις Επιχειρήσεις που διαθέτουν δικό τους λογιστικό πρόγραμμα (ERP) για τη μηχανογράφηση του λογιστηρίου τους.

Η εγγραφή είναι απαραίτητη για να εκδοθεί ένας ηλεκτρονικός κωδικός, Κωδικός API (subscription key / κλειδί εγγραφής), ο οποίος θα συνδέσει το Λογιστικό πρόγραμμα (ERP) με τη διεπαφή API μέσω της οποίας θα γίνεται η διαβίβαση των δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA.

 1. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για την εγγραφή μου στο myDATA REST API;

Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν οι χρήστες είναι: www.aade.gr / Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις / myDATA Ηλεκτρονικά Βιβλία / Εμπορικά/λογιστικά προγράμματα διαχείρισης (ERP). Με την επιλογή “Είσοδος στην εφαρμογή” εμφανίζεται εικονίδιο σύνδεσης (login) για κωδικούς Taxisnet.